آیا عقرب ها در حلقه آتش خودشان را نیش می زنند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

عقرب-سیاه

این تصور کاملا اشتباه است . به جای پاسخ دادن به این سوال ، چگونگی این فرض اشتباه را می توان توضیح داد.
باید این را دانست که عقرب هیچ گاه خود کشی نمی کند ، نه هنگامی که در آتش محاصره شده بلکه در شرایط استرس زا دیگر.
این باور از یک افسانه شهری ( یا روستایی) می آید که تأکید می کند هنگامی که عقرب در خطر است ، به عنوان مثال در آتش محاصره شده است برای جلوگیری از درد و رنج خودش را نیش می زند که بر اساس مشاهدات واقعی بیان شده است اما با تفسیری اشتباه!
عقرب حیوانی خون سرد است این بدان معنی است که می تواند درجه حرارت بدن خودش را تنظیم کند که به درجه ی محیط زندگی اش بستگی دارد و به همین دلیل است که اگر با آتش محاصره شود بدن خود را گرم می کند که این باعث از دست رفتن سریع آب بدن و انقباض دُم عقرب می شود و با دیدن این حرکات ، به نظر می رسد که عقرب خودش را نیش می زند .
در واقع آن چه اتفاق می افتد باعث می شود تا مواد داخل بدن آن تبخیر شود و بدنش به شکل "آرک" در می آید و سر انجام می میرد.
باید این را در نظر داشت که اگر عقرب خودش را به اشتباه نیش بزند که خیلی بعید است ، عقرب به نیش خود مصون است و پوسته ی سختی که دارد از او محافظت می کند .
هم چنین حیوانات همیشه برای زنده ماندن تلاش می کنند و هیچ حیوانی خود کشی نمی کند و این یک باور کاملا غلط است.

..