عقرب ها کجا زندگی می کنند ؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

عقرب

عقرب ها را می توان در جاهای مختلفی مشاهده کرد ولی بیشتر عقرب ها بیابان ها و مناطق نیمه خشک را ترجیح می دهند.
بیشتر عقرب ها در زیر سنگ ، تخته پنهان می شوند . و برخی بر روی سطوح عمودی  مانند درختان و بوته ها و دیوار ها استراحت می کنند .
لانه :
عقرب هایی هستند که طول روز را در لانه می مانند . لانه عقرب می تواند یک متر یا بیشتر عمق داشته باشد ، بسته به خشکی آن محل .
برای ساختن لانه ، معمولا عقرب ها زمین را تا جایی که رطوبت و دمای مناسب داشته باشد حفر می کنند .
لانه ها معمولا فقط برای یک عقرب ساخته می شود .

فعالیت عقرب ها :
عقرب ها معمولا در طول شب فعالیت می کنند هم چنین می توان آن ها در طول روز جایی که خنک و مرطوب باشد ، دید .
عقرب ها برای این که پنهان می شوند و منتظر طعمه می شوند ، شناخته شده هستند ، اگر طعمه بزرگ باشد به آن سم تزریق می کنند ، ترکیبی پیچیده که باعث می شود سیستم عصبی قربانی از کار بیفتد .
هم چنین عقرب از زهر خود برای دفاع نیز استفاده میکند .

..