غذای عقرب سیاه چیست؟

خوراک عقرب سیاه

خوراک عقرب سیاه غذای عقرب سیاه عقرب سیاه چه می خورد

در طبیعت عقرب امپراتور (عقرب سیاه) از حشرات و دیگر بی مهرگان زمینی تغذیه می کند گرچه موریانه ها بخش مهمی از رژیم غذایی عقرب ها را تامین می کند.
مهره داران بزرگ تر مانند جوندگان و مارمولک ها نیز گاهی اوقات جز غذای عقرب سیاه هستند.
عقرب های سیاه در زمین پنهان می شوند تا موریانه شکار کنند. چنگال بزرگ عقرب سیاه شکار را پاره می کند و از طرف دیگر با دُمش به طعمه زهر تزریق می کند تا غذایش را کمی آبکی کند.عقرب های جوان از زهر خود برای فلج کردن طعمه استفاده می کنند در حالی که عقرب های بزرگتر با کمک چنگال هایش طعمه را پاره می کند. شب ها زمان مورد علاقه ی عقرب های سیاه برای شکار است.

غذای مخصوص عقرب سیاه عقرب سیاه چه میخورد عقرب غذا عقرب امپراط.ر عقرب زیبا عقرب سیاه