محل زندگی عقرب سیاه

۱۳۹۹/۵/۱۴

عقرب سیاه کجا زندگی می کند؟

عقرب سیاه کجا زندگی می کند محل زندگی عقرب سیاه عقرب سیاه عقرب امپراتور

عقرب امپراتور (عقرب سیاه) گونه ای عقرب از مناطق جنگل های بارانی آفریقاست ولی در ساوانا (به علفزارهای گرمسیری و نیمه‌گرمسیری ناحیه مداری، عموماً با درختان و درختچه‌های پراکنده، به‌صورت تک‌پایه‌ای یا گروهی، ساوانا یا گَرم‌دشت گفته می‌شود. ) نیز حضور دارد.عقرب سیاه در کشور های آفریقایی مثل بنین ، بورکینافاسو ، ساحل عاج ،گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو، توگو، لیبریا، مالی، نیجریه، سنگال، سیرالئون و کامرون یافت می شود.
این گونه هم در جنگل های گرم سیری و هم در بیابان ها یافت می شود. عقرب سیاه در زیر خاک ، سنگ و آوار ها پنهان می شود. همچنین این عقرب در نزدیک لانه ی موریانه ها نیز پیدا می شود.

..